STÁT SE ČLENEM

Povinnosti ze zákona

Zákon o výrobcích s ukončenou životností ukládá výrobcům a dovozcům elektrozařízení řadu povinností týkajících se zajištění zpětného odběru.

Jedná se zejména o povinnosti:

Zápis do Seznamu výrobců elektrozařízení vedeném MŽP ČR

Každý výrobce a dovozce má podle zákona povinnost registrovat se/zapsat se do Seznamu výrobců elektrozařízení, který vede MŽP ČR. Subjekty se zapisují buď individuálně, anebo v rámci kolektivního systému, jako je např. systém Ekolamp.

Povinnosti spojené s uváděním elektrozařízení na trh

Výrobci musí výrobky vyrábět tak, aby byla usnadněna jejich demontáž a využití, rovněž musí zamezit obsahu těžkých kovů, polybromovaných bifenylů a difenyléterů ve výrobcích, v neposlední řadě nesmí zapomenout na správné značení výrobků.

Zajištění a financování sběru, svozu a zpracování vysloužilých elektrozařízení

Všichni výrobci a dovozci musí dle platné legislativy ČR přímo či zprostředkovaně zajistit sběr, svoz a recyklaci dosloužilých či již nevyužívaných elektrozařízení a také tuto činnost financovat.

Informační povinnosti

Zákon o výrobcích s ukončenou životností rovněž nařizuje povinnost informovat konečného uživatele. Účelem informační a osvětové činností je změně spotřebitelského chování s cílem většího zapojení konečných uživatelů do systémů zpětného odběru elektrozařízení a dosažení co nejvyšší úrovně zpětného odběru.

Každoroční vypracování roční zprávy o plnění povinností pro MŽP ČR

Pro výrobce a dovozce platí také povinnost jednou ročně vypracovat tzv. roční zprávu o plnění povinností. V předpisovém formuláři tím informují ministerstvo o tom, zda a jak naplňují své zákonné povinnosti ohledně sběru a recyklace elektrozařízení. Roční zprávu každoročně za své účastníky zpracovává a odevzdává Ekolamp.

Zajištění stanovených kvót sběru a využití elektroodpadu

Zákon stanovuje, kolik elektrozařízení je nutné zpětně odebrat a také procento materiálového využití z elektroodpadu.

Účast v kolektivním systému představuje nejekonomičtější a nejekologičtější cestu splnění povinností.

Pro své účastníky zajistí všechny povinnosti (kromě povinností spojených s uváděním osvětlovacích zařízení na trh) kolektivní systém EKOLAMP.

Povinnost uvádět viditelný příspěvek na recyklaci (od 1. 1. 2021)

Tato povinnost znamená, že kupující (tedy distributor, poslední prodejce, spotřebitel) musí být informován o výši příspěvku na recyklaci, který výrobce platí do kolektivního systému. Tato informace musí být oddělená od ceny výrobku, a to nejlépe uvedená na účtence (obdobně jako se např. uvádí DPH). Příspěvek na recyklaci již není možné skrývat do ceny výrobku, jak tomu bylo do 31. 12. 2020. Výše uváděného příspěvku na recyklaci musí být stejná (neměnná) v celém dodavatelsko-odběratelském řetězci, tj. distributor ani poslední prodejce si nemohou tento příspěvek samovolně navyšovat.

Na dokladech je potřeba uvádět termín příspěvek na recyklaci, který je jediný správný. Jedná se totiž opravdu o příspěvek jednotlivých účastníků, nikoliv o daň nebo jiný typ platby.

detail