STÁT SE ČLENEM

Informace o zpracování osobních údajů pro výrobce nebo dovozce registrující se do kolektivního systému EKOLAMP

Tímto dokumentem vám my, EKOLAMP s.r.o., IČO: 272 48 801, se sídlem náměstí I. P. Pavlova 1789/5, 120 00 Praha, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 107526 (dále jen „EKOLAMP“, „My“) jako správce vašich osobních údajů poskytujeme informace o zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech souvisejících s daným zpracováním.

Jaké osobní údaje zpracováváme:

 • identifikační údaje, které zahrnují například název společnosti, IČO, DIČ, adresu sídla, jméno a příjmení kontaktní osoby, statutárního zástupce, pověřeného zástupce, zodpovědných osob či jiných osob, které s námi komunikují, přihlašovací údaje do  informačního systému;
 • kontaktní údaje, které zahrnují například telefon a email kontaktní osoby, statutárního zástupce, pověřeného zástupce, zodpovědných osob či jiných osob, které s námi komunikují;
 • osobní údaje obsažené v emailové komunikaci mezi vámi a námi;
 • případně další osobní údaje nutné pro návrh na zápis do seznamu výrobců, pro vedení evidence provozovatelem kolektivního systému (v rozsahu dle ustanovení § 50 zákona č. 542/2020, o výrobcích s ukončenou životností) a pro vydání certifikátu sloužící jako osvědčení o zapojení do kolektivního systému EKOLAMP.

Právní základ a účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě a za účelem plnění práv a povinností vyplývajících z budoucího, nebo již uzavřeného smluvního vztahu mezi námi. Některé osobní údaje zpracováváme na základě plnění právních povinností vyplývajících ze zákona, jako je například registrace do seznamu výrobců elektrozařízení vedeného Ministerstvem životního prostředí České republiky a jeho případné úpravy. Některé osobní údaje zpracováváme za účelem obrany před případným uplatňováním právních nároků.

Doba uložení osobních údajů

Za účelem realizace práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu uzavřeného mezi námi budeme zpracovávat osobní údaje po dobu trvání příslušného smluvního vztahu mezi námi a po dobu 3 let po jeho ukončení za účelem obrany před případnými právními nároky. Údaje z evidencí a roční zprávu o výrobcích s ukončenou životností budeme v souladu s ustanovením §52 zákona č. 542/2020, o výrobcích s ukončenou životností, uchovávat po dobu 7 let.
Pokud to vyžaduje zákon, můžeme uchovávat osobní údaje po dobu vyžadovanou zákonem i po ukončení našeho smluvního vztahu, jako v případě archivace dokumentace související s platbami až po dobu 10 let pro účely účetnictví.

Příjemci osobních údajů a jejich předávání do třetích zemí:

Za určitých okolností sdílíme v nezbytně nutném rozsahu vaše osobní údaje s třetími stranami, které jsou povinny přijmout vhodná bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů.
Mezi příjemce osobních údajů patří například Ministerstvo životního prostředí, ke kterému podáváme žádost o registraci.
V rámci žádného z výše uvedených zpracování nebudeme vaše osobní údaje předávat do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor ani nadnárodním organizacím.
Na vyžádání mohou být vaše osobní údaje zpracovávané pro výše uvedené účely poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích právních předpisů:

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů

V rámci žádného z výše uvedených zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování.

Zdroje osobních údajů

Osobní údaje získáváme přímo od vás, případně od třetích osob.

Vaše práva související se zpracováním osobních údajů

 • Právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům
 • Právo na opravu a doplnění nepřesných či nesprávných osobních údajů
 • Právo na výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů
 • Právo na přenositelnost osobních údajů, tedy na získání osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu
 • Právo na podání námitky proti zpracování osobních údajů.

Jak můžete uplatnit svá práva?

Pro komunikaci s námi ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty:

 • Elektronicky na adrese: info@ekolamp.cz
 • Písemně na adrese: EKOLAMP s.r.o., I. P. Pavlova 1789/5, 120 00 Praha.

Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podat stížnost u dozorového úřadu: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, +420 234 665 111, www.uoou.cz; a/nebo podat žalobu k soudu, pokud se domníváte, že v důsledku zpracování osobních údajů byla porušena Vaše práva.

detail