Proč být účastníkem

Spolupráce s kolektivním systémem EKOLAMP přináší výrobcům a dovozcům řadu výhod:

 • EKOLAMP přebírá za výrobce a dovozce osvětlovacích zařízení mnoho povinností, a tím jim umožňuje s minimálními náklady věnovat se své hlavní činnosti – jedinou povinností účastníků je v zásadě vyplňovat jednou měsíčně hlášení o počtu kusů uvedených na trh
 • EKOLAMP pro své partnery vytváří systém zpětného odběru tak, aby se dokázal postarat o plnění povinností výrobců a dovozců dlouhodobě – zaplacením recyklačního poplatku přenáší výrobce či dovozce své povinnosti na EKOLAMP, který garantuje jejich splnění i za mnoho let
 • EKOLAMP řeší pro své účastníky rozsáhlou administrativu spojenou s uváděním na trh, sběrem a recyklací osvětlovacích zařízení, zejména ve vztahu k Ministerstvu životního prostředí
 • EKOLAMP provozuje kolektivní systém v souladu s několika zásadními principy – nediskriminace, otevřenost, zákonnost, důvěryhodnost, transparentnost
 • EKOLAMP poskytuje 100% záruku, že recyklační poplatky jsou efektivně používány pouze v souladu se základními principy společnosti
 • EKOLAMP je jediný systém, s oprávněním pro skupinu č. 5 na historická elektrozařízení, který byl rozhodnutím MŽP zapsán dne 13. 12. 2005 pod evidenčním číslem KH002/05-ECZ do Seznamu výrobců elektrozařízení jako provozovatel kolektivního systému
 • Účastníci zapojení do EKOLAMPu mohou svým aktivním chováním ovlivnit fungování ve společnosti, kolektivní systém je otevřený připomínkám a reaguje na ně
 • EKOLAMP dokáže v rámci své specializace na skupinu elektrozařízení č. 5 nabídnout nejlepší servis a nejrozsáhlejší sběrnou síť na sběrných dvorech a u mnoho tisíc smluvních partnerů (prodejny elektro, supermarkety, úřady, kancelářské budovy atd.)
 • EKOLAMP nabízí finanční motivaci v případě zájmu o další spolupráci (na základě smlouvy o zřízení sběrného místa)
 • EKOLAMP spolupracuje při sběru a recyklaci osvětlovacích zařízení pouze s prověřenými partnery, kteří jsou schopni plnit vysoké zákonné standardy i interní požadavky kolektivního systému
 • EKOLAMP provozuje moderní a vyspělý informační systém umožňující všem partnerům snížení administrativních a časových nákladů; neustálé vylepšování informačního systému zaručuje lepší a snazší dostupnost stále podrobnějších údajů důležitých pro rozhodování managementu
 • EKOLAMP zaměstnává lidi s vřelým a otevřeným přístupem, kteří zabezpečují rychlé vyřízení požadavků smluvních partnerů
 • EKOLAMP pomáhá vytvářet rovné podmínky na trhu pro všechny – vyhledává subjekty neplnící si své povinnosti a snaží se je buď zapojit do fungování kolektivního systému, nebo nahlásit jejich nezákonné chování příslušným institucím; pokud si některé subjekty neplní své povinnosti, trpí tím všechny ostatní, kteří musí vynaložit o to více prostředků a úsilí
 • EKOLAMP podporuje osvětu, propagaci a vzdělávání vedoucí ke zvýšení povědomí o zpětném odběru a o možnostech legálního nakládání s použitými osvětlovacími zařízeními
 • EKOLAMP je tu jak pro velké společnosti, tak i drobné živnostníky (princip nediskriminace, rovného přístupu ke všem)
 • EKOLAMP působí na území České republiky již od roku 2005
 • EKOLAMP je certifikován dle norem ISO 9001 a 27001
 • EKOLAMP se řídí heslem: „Myslíme eko-logicky!“
Zavřít
detail