Značení výrobků

Výrobce elektrozařízení pro účely zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu označí elektrozařízení grafickým symbolem. Není-li možné elektrozařízení takto označit vzhledem k jeho velikosti nebo funkci, označí se grafickým symbolem obal nebo návod k použití nebo záruční list elektrozařízení.

Z označení elektrozařízení musí být dále patrné, že bylo na trh uvedeno po 13. srpnu 2005, a bylo možné zjistit výrobce, na kterého se vztahují povinnosti podle čtvrté části Zákona o odpadech (Povinnosti při nakládání s vybranými výrobky, vybranými odpady a vybranými zařízeními).

Označení elektrozařízení se provádí podle § 37j odstavce 2 Zákona o odpadech. Bližší specifikace je uvedena ve vyhlášce č. 352/2005 Sb. a v ČSN EN 50 419.

Možnosti značení (z vyhlášky č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady):

Označení výrobce elektrozařízení (3 možnosti)

  • vyznačením jména a příjmení, nebo obchodní firmy
  • uvedením značky, pod kterou výrobce dováží nebo uvádí elektrozařízení na trh a kterou uvede v návrhu na zápis
  • evidenčním číslem výrobce v Seznamu

Označení elektrozařízení pro účely zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů

značení - přeškrtnutá popelnice

Označení, že elektrozařízení bylo uvedeno na trh po 13. 8. 2005 (3 možnosti)

  • vyznačení uvedení data uvedení na trh
  • vyznačením symbolu „08/05"
  • vyznačení grafického symbolu dle vzoru č. 1, uvedené v příloze č. 6 této vyhlášky podtržená popelnice

značení - přeškrtnutá popelnice (s podtržením)

Zavřít
detail