Pravidla soutěže Zrecykluj to!

Smyslem těchto úplných pravidel je úprava podmínek spotřebitelské soutěže nazvané „Zrecykluj to!“ (dále jen "Soutěž").

Tato úplná pravidla představují úplná pravidla a podmínky soutěže („Pravidla“).

Pořadatelem soutěže je:

EKOLAMP s.r.o., se sídlem Praha 2, náměstí I.P.Pavlova 1789/5, PSČ 120 00, IČ: 272 48 801, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 107526 (dále jen „Pořadatel“)

Organizátorem soutěže je:

My.cz, s.r.o., se sídlem Františka Křížka 362/1, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ: 265 01 023, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 86147 (dále jen „Organizátor“).

I. Termín a místo konání soutěže

 1. Soutěž probíhá v termínu od 15. 10. 2019 00:00:00 hod. do 15. 11. 2019 23:59:59 hod. na území České republiky. Poslední platnou registraci do Soutěže lze provést dne 15. 11. 2019 a nejpozději tento den je potřeba tuto registraci kompletně dokončit, aby byla uznána za platnou.

II. Soutěžící

 1. Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba, spotřebitel ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“), starší 15 let s adresou pro doručování na území České republiky („Soutěžící“).
 2. Z účasti jsou vyloučeny osoby v pracovním vztahu s Organizátorem nebo Pořadatelem nebo se společnostmi, které se podílejí na jakékoliv  marketingové, prodejní nebo reklamní kampani/soutěži Organizátora či Pořadatele a dále i osoby v jakémkoliv příbuzenském či obdobném vztahu s těmito osobami, zejména osoby vyjmenované v § 22 občanského zákoníku.
 3. Soutěžícím se stane osoba splňující podmínky stanovené v předcházejícím odstavci, která se do Soutěže platně registruje v souladu s článkem III. těchto Pravidel.
 4. Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži nebudou do Soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do Soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této Soutěži, bude tato ze Soutěže bez nároku na náhradu vyloučena.
 5. Každá fyzická osoba (spotřebitel) se může soutěže zúčastnit pouze jednou, tj. stanovuje se limit jedné unikátní registrace na Soutěžícího.

III. Registrace do Soutěže

 1. Do Soutěže je možné se zapojit pouze prostřednictvím aplikace „Zrecykluj to!“, kterou si Soutěžící stáhne na své mobilní nebo jiné zařízení prostřednictvím aplikace Google Play nebo App Store.
 2. Po spuštění aplikace „Zrecykluj to!“ bude Soutěžící osloven, zda se chce Soutěže zúčastnit. V případě zájmu Soutěžícího o účast v Soutěži bude Soutěžící prostřednictvím aplikace „Zrecykluj to!“ přesměrován na webový formulář pro registraci do Soutěže.
 3. Pro platnou účast v Soutěži je Soutěžící povinen vyplnit všechna registrační pole webového formuláře (tj. jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo). Soutěžící bere na vědomí, že přesměrování na webový registrační formulář je dostupné prostřednictvím aplikace „Zrecykluj to!“.
 4. Soutěžící odešle řádně vyplněný registrační formulář kliknutím na pole „Odeslat“.
 5. O řádném odeslání vyplněného formuláře a přihlášení do Soutěže bude Soutěžící informován po odeslání vyplněného formuláře formou samostatného okna internetového prohlížeče obsahujícího potvrzení v následujícím znění: Děkujeme, Vaše registrace byla uložena.
 6. Soutěžící bere na vědomí, že proces registrace do Soutěže prostřednictvím aplikace „Zrecykluj to!“, resp. příslušných webových stránek, nemůže Pořadatel Soutěže ovlivnit a ani za tento proces a podmínky neodpovídá.

IV. Výhra v soutěži

 1. Tři výherci soutěže určeni v souladu s čl. V. těchto Pravidel získají mobilní telefon iPhone XR 64 GB. Každý oprávněný výherce získá jeden mobilní telefon iPhone XR 64 GB.

V. Určení výherců

 1. Po ukončení termínu k registraci dle článku III., tj. po 15. 11. 2019 23:59:59 hod., budou ze všech platně registrovaných Soutěžících náhodně vylosování 3 výherci. Losování bude provedeno Organizátorem do 7 pracovních dní od ukončení termínu k registraci.
 2. O výsledku losování, tedy eventuálním vzniku či nezískání nároku na výhru, bude Soutěžící informován ze strany Organizátora do 14 dnů od provedení losování a to prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na e-mailovou adresu uvedenou Soutěžícím do registračního formuláře.
 3. Pořadatel, resp. Organizátor, není povinen zasílat více upozornění, a to ani v případě, že je zasílaný e-mail zachycen příjemcovým providerem jako spam, což Pořadatel nemá možnost žádným způsobem ověřit a zjistit.
 4. V rámci e-mailové zprávy bude výherce požádán o zaslání adresy pro doručení výhry a to formou odpovědi na Organizátorovu e-mailovou zprávu. Soutěžící je povinen na e-mailovou zprávu Organizátora reagovat nejpozději do 7 pracovních dní.

VI. Propadnutí výhry

 1. V případě nedostatečné spolupráce výherce s Organizátorem (či se společností, která bude zajišťovat doručení výhry), zejména nesdělení doručovací adresy Organizátorovi ve smyslu čl. IV. odst. 4 těchto pravidel, bude výherce ze Soutěže vyřazen. V takovém případě výhra propadá bez jakéhokoliv nároku na náhradu ve prospěch Pořadatele.
 2. Pořadatel je oprávněn dále rozhodnout o dalším užití výhry, včetně jejího udělení jinému, dodatečně vylosovanému Soutěžícímu. Rozhodnutí o dalším užití výhry je ve výlučné diskreci Pořadatele.

VII. Dodatečné losování

 1. Na základě pokynu Pořadatele bude Organizátorem provedeno dodatečné losování do 7 pracovních dnů od propadnutí výhry Pořadateli.
 2. Ustanovení článku V. a VI. se užijí obdobně i pro dodatečné losování.

VIII. Doručení výhry

 1. Organizátor do 30 kalendářních dnů od provedení losování odešle výhru výherci a to prostřednictvím České pošty či jiného přepravce na adresu sdělenou Organizátorovi ze strany výherce.
 2. Pořadatel neodpovídá za případné nedoručení výhry.

IX. Práva a povinnosti Pořadatele

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhra uvedená v článku IV. těchto Pravidel nebude moci být výherci předána v souladu s těmito Pravidly.
 2. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží, bez ohledu na to, zda byly způsobeny lidským faktorem či technickou vadou.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Účastí v Soutěži Soutěžící akceptuje, že Pořadatel soutěže nenese odpovědnost za technický stav či kvalitu výhry, že výhra není právně vymahatelná a nelze za ni požadovat finanční náhradu, nelze ji vyměnit za jiné věcné plnění ani jinou kompenzaci. Výhru není možné směnit za hotovost ani požadovat vydání jiné výhry, než je Pořadatelem stanovena.
 2. Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh Soutěže za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod Soutěže, nebo Soutěž nebude moci pokračovat podle plánu, vyhrazuje si Pořadatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto soutěž a změnit tyto podmínky soutěže.
 3. Zrušení, ukončení, pozastavení nebo úpravu Soutěže či změny pravidel Soutěže zveřejní Pořadatel stejným způsobem, jakým zveřejnil tato pravidla, tedy zveřejněním na http://www.ekolamp.cz/cz/spotrebitele-verejnost/zrecykluj-to/soutez-pravidla.  Změna pravidel je účinná od okamžiku zveřejnění na uvedených webových stránkách.
 4. Organizátor Soutěže je oprávněn v případech, kdy má podezření, že se Soutěžící dopustil podvodného, nekalého nebo jiného jednání v rozporu s dobrými mravy nebo Pravidly Soutěže s konečnou platností rozhodnout, zda-li Soutěžící splnil, či nesplnil veškerá pravidla pro účast v Soutěži a vyhrazuje si právo vyloučit Soutěžícího ze Soutěže a to bez nároku na výhru.
 5. Tyto podmínky soutěže budou po celou dobu trvání soutěže uloženy v sídle Pořadatele a dále zveřejněny na http://www.ekolamp.cz/cz/spotrebitele-verejnost/zrecykluj-to/soutez-pravidla.
 6. Informace týkající se zpracování osobních údajů Pořadatelem, včetně souvisejících práv, jsou dostupné na adrese http://www.ekolamp.cz/cz/spotrebitele-verejnost/zrecykluj-to/soutez-osobni-udaje.
 7. Vymáhání účasti či výhry v Soutěži soudní cestou je vyloučeno.
 8. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
 9. Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za případné škody způsobené výherci v souvislosti s užíváním výhry.
 10. Přijetím těchto Pravidel a účastí v soutěži Účastník potvrzuje, že se zněním těchto pravidel seznámil a souhlasí s nimi.
 11. Soutěžící bere na vědomí, že Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo jinak spojena se společností Facebook. Společnost Facebook nijak neodpovídá za průběh Soutěže. Informace poskytnuté v rámci Soutěže nebudou společnosti Facebook nijak zpřístupněny ani sdělovány. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ve vztahu k Soutěži musí být adresovány výlučně Organizátorovi Soutěže, tj. společnosti My.cz., s.r.o., na e-mailovou adresu vojtech.meravy@my.cz, případně písemně v listinné podobě na adresu sídla společnosti, nikoliv společnosti Facebook.

V Praze dne 14.10.2019

Zavřít
detail