Informace o zpracování osobních údajů

Společnost EKOLAMP s.r.o. se sídlem nám. I.P. Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2, IČO: 272 48 801, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 107526 („EKOLAMP“) zpracovává jako správce osobní údaje účastníků kampaní.

Společnost EKOLAMP může zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu:

  • Identifikační údaje, kontaktní údaje,
  • Podobizna a případné obrazové či zvukové záznamy pořízené v rámci soutěže.

Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely:

1)   Zapojení soutěžícího do soutěže, organizace a vyhodnocení soutěže a plnění práv a povinností vyplývajících z pravidel soutěže v souvislosti s účastí soutěžícího v soutěži. Osobní údaje pro tento účel jsou zpracovávány na základě smlouvy uzavřené se soutěžícím, a to po dobu trvání soutěže a následně po dobu nutnou k ochraně práv společnosti EKOLAMP v souvislosti se soutěží, tj. po dobu 3 let od ukončení soutěže, které se soutěžící zúčastnil. V případě neposkytnutí osobních údajů pro tento účel se nebudete moci soutěže zúčastnit.

2)   Prezentace výsledků soutěže, které se soutěžící zúčastnil, v médiích a reklamních materiálech. Osobní údaje pro tento účel zpracovává společnost EKOLAMP na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to po dobu 3 let nebo do doby odvolání souhlasu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů může být kdykoliv odvolán prostřednictvím e-mailu gdpr@ekolamp.cz, zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu tím však nebude dotčena.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů berete na vědomí, že máte následující práva:

  • právo na přístup k osobním údajům;
  • právo na opravu nepřesných či neúplných osobních údajů;
  • právo na výmaz údajů;
  • právo na přenositelnost údajů;
  • právo žádat omezení zpracování,
  • právo podat stížnost orgánu dohledu (Úřad pro ochranu osobních údajů); více o tomto Vašem právu naleznete na www.uoou.cz;
  • další práva stanovená právními předpisy na ochranu osobních údajů.

Dále máte právo vznést námitku proti zpracování z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace.

Výkon svých práv můžete žádat prostřednictvím e-mailu gdpr@ekolamp.cz.

Poskytnuté osobní údaje mohou být dále zpřístupněny našim organizátorům marketingových kampaní, zejména společnosti My.cz s.r.o., se sídlem františka Křižíka 362/1, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 265 01 023, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 86147 a poskytovatelům dalších služeb v této oblasti, jako zpracovatelům nebo jako dalším zpracovatelům, a to pouze v rozsahu nezbytném pro zajištění daných služeb. Dalšími příjemci mohou důvěryhodní poskytovatelé služeb společnosti EKOLAMP.

Společnost EKOLAMP je možné kontaktovat prostřednictvím e-mailu gdpr@ekolamp.cz.

Zavřít
detail