Legislativa

Činnost kolektivního systému a proces zpětného odběru jsou prováděny v souladu s těmito právními předpisy:

Zákon upravuje práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství, stanoví pravidla pro předcházení vzniku odpadů, dodržování ochrany životního prostředí, ochrany lidského zdraví a trvale udržitelného rozvoje.

Prováděcí právní předpisy (vyhlášky) k zákonu o odpadech stanoví podrobnosti týkající se provádění zpětného odběru elektrozařízení a způsobů nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady.

kterou od 4.7.2012 nahradila

Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních - na prvním místě je prevence vzniku odpadních elektrických a elektronických zařízení, příp. jejich opětovné použití, recyklace a další formy využívání s cílem snížit množství odpadu určeného k odstranění. Směrnice usiluje o zlepšení ochrany životního prostředí a surovinovou soběstačnost Unie.

Zavřít
detail