Ekolamp - výroční zpráva

Výroční zpráva 2015

Účastníci kolektivního systému

Účastníky kolektivního systému EKOLAMP jsou výrobci a dovozci osvětlovacího zařízení definovaní v zákoně číslo 185/2001 Sb., o odpadech, kteří jsou do systému zapoje­ni na základě Smlouvy o účasti. Na konci roku 2015 kolektivní systém evidoval celkem 412 účastnických smluv. EKOLAMP již desátým rokem plnil jako provozovatel kolek­tivního systému za všechny své účastníky elektroodpadové povinnosti vyplývající ze Zákona o odpadech.

V roce 2015 uvedli účastníci kolektivního systému na trh 7 899 tun nových osvětlovacích zařízení, což představu­je téměř 14,7 milionů kusů. Z tohoto počtu tvořily světelné zdroje více než 85% všech osvětlovacích zařízení, hmotnostně však byla více zastoupena svítidla. Ta tvořila 84% z hmotnosti všech na trh uvedených osvětlovacích zařízení.

EKOLAMP plní povinnosti pro stovky nejrůznějších výrob­ců a dovozců, kterým tak umožňuje s minimálními náklady efektivně využívat rozsáhlou sběrnou síť EKOLAMPu. Zákon nerozlišuje malé a velké výrobce, a proto i EKOLAMP přistu­puje ke všem na stejném, nediskriminačním základě. Rozsah a kvalita služeb poskytovaných dovozci, který umístí na trh desítky kusů osvětlovacích zařízení, je stejná jako u part­nera, který do kolektivního systému ročně přispěje miliony korun.

detail