Ekolamp - výroční zpráva

Výroční zpráva 2015

Sběrná síť

V roce 2015 byla započata optimalizace sběrné sítě určené jak pro obsluhu neveřejných tak i veřejných sběrných míst. EKOLAMP se soustředil zejména na pokrytí obcí a městských částí s více než 2 000 obyvatel, jak to nařizuje novela zákona o odpadech účinná od října 2014. Prioritou tak není bezmezný růst sítě míst zpětného odběru, ale optimální rozmístění stávajícího počtu po celé republice tak, aby byla stacionární místa zpětného odběru dobře dostupná. EKOLAMP rovněž za­jišťuje mobilní svoz světelných zdrojů z obcí, na jejichž úze­mí se nenachází sběrný dvůr. Tímto způsobem bylo v roce 2015 obsluhováno 2 950 obcí s celkovým počtem obyvatel téměř 2 340 000.

Celkově EKOLAMP pokrývá více než 87% obyvatel Čes­ké republiky. Rozmístění sběrných míst si může široká veřejnost snadno zkontrolovat na adrese http://www.ekolamp.cz/cz/mapa-sbernych-mist.

Sběrná místa vybavuje EKOLAMP speciálními nádoba­mi určenými pro sběr osvětlovacích zařízení. Jedná se o různé typy kovových kontejnerů a kartonových krabic. V roce 2015 bylo nově uvedeno do oběhu 400 ks kontejnerů na lineární zářivky, 200 ks kontejnerů na kompaktní zářivky a výbojky a 64 ks malých sběrných nádob. Celkem bylo ke konci roku 2015 ve sběrné síti umístěno 5 832 nádob na sběr světel­ných zdrojů, 96 ks klecových kontejnerů na sběr průmyslo­vých svítidel a velké množství kartonových krabic pro sběr elektrozařízení o menším objemu.

Komunikace mezi EKOLAMPem a sběrnými místy je ve velké míře zajišťována pomocí informačního systému, jenž umožňuje objednávání odvozů a dispečink přepravy osvět­lovacích zařízení ze sběrných míst až ke zpracovatelům. Informační systém je kontinuálně rozvíjen podle potřeb jeho uživatelů. EKOLAMP dbá na to, aby svozy byly zajišťová­ny v souladu s dohodnutými termíny a zároveň na to, aby se vhodnou kombinací svozových tras dosáhlo maximální efektivity.

detail