Ekolamp - výroční zpráva

Výroční zpráva 2015

Osvěta a propagace

Důležitou oblastí činností kolektivního systému EKOLAMP je environmentální vzdělávání, výchova a osvěta. Investované prostředky jsou účelně využité s cílem oslovit spotřebitele, firmy, státní instituce a také všechny smluvní partnery. Důraz v komunikaci je dlouhodobě kladen na otázky proč a jak sbírat osvětlovací zařízení a v širším kontextu i na osobní zodpovědnost v přístupu k životnímu prostředí. Odbornou veřejnost informujeme zejména o způsobech zpětného odběru a jeho výhodách a o legislativních povinnostech vyplývajících ze zákona o odpadech.

Komunikace s odbornou veřejností

Marketingová komunikace s odbornou veřejností vychází zejména z  potřeb této cílové skupiny. Společnost EKOLAMP pravidelně realizuje průzkumy spokojenosti svých partnerů a na základě jejich výsledků průběžně upravuje a doplňuje své komunikační nástroje a prostředky podpory prodeje. Své klienty i další zájemce EKOLAMP pravidelně informuje prostřednictvím elektronického Zpravodaje, který byl konkrétně v roce 2015 rozeslán 4 krát.

Komunikace s domácnostmi

Důležitou cílovou skupinu pro osvětu tvoří české domácnosti a spotřebitelé obecně. Mnoho lidí už sice ví, že zářivky obsahují rtuť a proto nepatří do komunálního odpadu, ale stále je i velké množství těch, kteří nevědí, jak s ní vlastně naložit. Osvětová činnost však nezahrnuje jen tyto základní informace, ale také apeluje na osobní zodpovědnost jedince vůči kvalitě životního prostředí. Kromě dospělé populace cílí EKOLAMP i na děti a mládež, u kterých je velký potenciál vstřebání a aplikování poskytnutých informací. Kromě toho, že jsou skvělými učiteli svých rodičů, si přenesou ekologické principy i do svých vlastních budoucích rodin.

Marketingová komunikace využívá různé komunikační prostředky k oslovení potřebných cílových skupin. Kromě public relations jsme tak v loňském roce pokračovali v projektech, které úspěšně probíhaly již v předcházejících letech.

Public relations

EKOLAMP pravidelně informuje širokou veřejnost prostřednictvím tiskových zpráv a médií
o důležitosti a možnostech zpětného odběru, o obsahu rtuti ve světelných zdrojích a o jiných podstatných skutečnostech souvisejících se zpětným odběrem osvětlovacích zařízení. Články jsou zveřejňovány v řadě tištěných i online médiích s odborným i obecnějším zaměřením.

Podpora lokálních osvětových akcí

V roce 2015 se EKOLAMP ještě více zaměřil na podporu ekologicko-vzdělávacích akcí, které pořádají obce a města nebo různá ekologická sdružení. Akce jsou určeny jak pro děti, tak i pro dospělou veřejnost. U některých z nich EKOLAMP zajistil přímo účast regionálního zástupce, jiné podpořil tisíci informačních materiálů a propagačních předmětů.

Informování prostřednictvím lokálních médií

V rámci svého motivačního programu podporuje EKOLAMP smluvní sběrná místa při informování občanů a zákazníků prostřednictvím lokálních či firemních médií – časopisy, radniční noviny, internetové stránky. Pro tento účel jsou zpracovány a na webu dostupné informační články a bannery, které jsou jednoduše použitelné pro každé médium. Jde
o efektivní cestu, jak předat spotřebitelům i konečným uživatelům informace o zpětném odběru a recyklaci.

Ekolampov

Ekolampov je multimediální herní a informační portál určený pro děti i dospělé. Posláním projektu osvěta v oblasti ekologického chování jednotlivce a následného dopadu na společnost. Virtuální hra, která uživatelům zábavnou formou vštěpuje a vysvětluje základní ekologické návyky, je doplněná o průběžně aktualizovanou informační část obsahující zajímavé oborové články z ověřených zdrojů.

Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem. Do projektu bylo koncem roku 2015 registrováno více než     3 360 škol. I v uplynulém roce podporoval EKOLAMP ekologické vzdělávání dětí a mládeže prostřednictvím tohoto projektu.

Nová média

Všechny klíčové projekty, které EKOLAMP realizuje, mají svoji internetovou prezentaci. Kromě klasických webových stránek využíváme dnes již samozřejmě sociální sítě.

Webová prezentace společnosti EKOLAMP je určená pro všechny cílové skupiny, které se jakýmkoliv způsobem podílejí na zpětném odběru osvětlovacích zařízení. Stránky jsou průběžně aktualizovány a doplňovány, aby každý jejich návštěvník obdržel vždy co nejpřesnější informace.

detail