Ekolamp - výroční zpráva

Výroční zpráva 2015

Financování a finanční výsledky

Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty v druhovém členění (v tisících Kč)

Označení Běžné účetní období Minulé účetní období
II. Výkony 48 474
47 856
II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 48 474
47 856

B.

Výkonová spotřeba 31 755
34 152
B.1. Spotřeba materiálu a energie 1 541
906
B.2. Služby 30 214
33 246
+ Přidaná hodnota 16 719
13 704
C. Osobní náklady 11 745
8 234
D. Daně a poplatky 29 28
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2 836
2 957
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 0 9
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 0 0
G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 2 150
2 984
IV. Ostatní provozní výnosy 8
16
H. Ostatní provozní náklady 316
231
* Provozní výsledek hospodaření - 349
- 705
X. Výnosové úroky 577 954
XI. Ostatní finanční výnosy 0 6
O. Ostatní finanční náklady 136 118
* Finanční výsledek hospodaření 441 842
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 92 137
- splatná 92 137
Výsledek hospodaření za účetní období 0 0

Vybrané údaje z rozvahy (v tisících Kč)

Označení AKTIVA 31.12.2015
(Netto)
31.12.2014
(Netto)
AKTIVA CELKEM 334 460 328 596
B. Dlouhodobý majetek 8 396
6 838
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 379 141
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 8 017
6 697
C. Oběžná aktiva 325 906
321 587
C.II. Dlouhodobé pohledávky 527 540
C.III: Krátkodobé pohledávky 11 947
11 372
C.IV. Krátkodobý finanční majetek 313 432
309 675
D.I. Časové rozlišení 158 171

 

Označení PASIVA

31.12.2015
(Netto)

31.12.2014
(Netto)

PASIVA CELKEM 334 460
328 596
A. Vlastní kapitál 200 200

A.I.

Základní kapitál 200 200
A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 0 0
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 0 0
B. Cizí zdroje 333 997
328 179
B.I. Rezervy 324 034
321 828
B.III. Krátkodobé závazky 9 963
6 351
C.I. Časové rozlišení 263 217
detail