Ekolamp - výroční zpráva

Výroční zpráva 2015

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty

5.1. Dlouhodobý majetek

a) Dlouhodobý nehmotný majetek:

Pořizovací hodnota

Zřizovací výdaje

Software

Software do 60 TCZK

Audiovizuální díla

Pořízení nehmot. majetku

Celkem

PS 1. 1. 2015

0

1 938

212

478

0

2 628

Přeúčtování

0

0

0

0

0

0

Přírůstky

0

0

40

0

300

340

Úbytky

0

0

0

0

0

0

KS 31. 12. 2015

0

1 938

252

478

300

2 968

 

Oprávky

Zřizovací výdaje

Software

Software do 60 TCZK

Audiovizuální díla

Pořízení nehmot. majetku

Celkem

PS 1. 1. 2015

0

1 908

212

367

0

2 487

Přeúčtování

0

0

0

0

0

0

Odpisy

0

30

12

60

0

102

Oprávky k úbytkům

0

0

0

0

0

0

KS 31. 12. 2015

0

1 938

222

427

0

2 589

 

Opravné položky

Zřizovací výdaje

Software

Software do 60 TCZK

Audiovizuální díla

Pořízení nehmot. majetku

Celkem

PS 1. 1. 2015

0

0

0

0

0

0

Tvorba

0

0

0

0

0

0

Rozpouštění

0

0

0

0

0

0

KS 31. 12. 2015

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

PS netto

0

30

0

111

0

141

KS netto

0

0

28

51

300

379

b) Dlouhodobý hmotný majetek:

Pořizovací hodnota

Stavby

Kontej-
nery

Stroje a přístroje

Stroje a přístroje do 40 TCZK

Dopravní prostředky

Malé sběrné nádoby

Dlouh. zálohy

Celkem

PS 1.1.2015

50

24 724

1 537

1 466

1 985

2 925

0

32 687

Přeúčtování

0

0

0

0

0

0

0

0

Přírůstky

3 120

116

208

605

31

4 080

Úbytky

-1 777

-29

0

0

-1 806

KS 31.12.2015

50

26 067

1 653

1 645

2 590

2 956

0

34 961

 

Oprávky

Stavby

Kontej-
nery

Stroje a přístroje

Stroje a přístroje do 40 TCZK

Dopravní pro-
středky

Malé sběrné nádoby

Dlouh. zálohy

Celkem

PS 1.1.2015

6

20 001

1 495

1 230

959

2 299

0

25 990

Přeúčtování

0

0

0

0

0

0

0

0

Odpisy

7

1 747

36

156

447

341

2 734

Oprávky k úbytkům

0

-1 751

-29

-1 780

KS 31.12.2015

13

19 997

1 531

1 357

1406

2 640

0

26 944

 

Opravné položky

Stavby

Kontej-
nery

Stroje a přístroje

Stroje a přístroje do 40 TCZK

Dopravní prostředky

Malé sběrné nádoby

Dlouh. zálohy

Celkem

PS 1.1.2015

0

0

0

0

0

0

0

0

Tvorba

0

0

0

0

0

0

0

0

Rozpuštění

0

0

0

0

0

0

0

0

KS 31.12.2015

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

PS netto

44

4 723

42

236

1 026

626

0

6 697

KS netto

37

6 070

122

288

1 184

316

0

8 017

 

c) Finanční pronájmy:

Společnost neměla v běžném ani v minulém účetním období uzavřeny smlouvy o finančním pronájmu.

d) Operativní pronájmy:

Společnost má pronajaty skladové a kancelářské prostory na dobu určitou do 31. prosince 2020 s možností předčasného ukončení k 31.12.2016 a k 31.12.2018. Celkové roční náklady týkající se tohoto pronájmu k 31. prosinci 2015 činily 1 681 tis. Kč (předch. rok – 1 654 tis. Kč).

e) Zatížení majetku zástavním právem nebo věcným břemenem, cizí majetek:

Majetek společnosti nebyl v běžném ani v minulém účetním období zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem.

5.2. Drobný hmotný a nehmotný majetek nevykázaný v rozvaze

V souladu s účetními postupy popsanými v bodě 2(a), účtovala společnost drobný hmotný a nehmotný majetek do nákladů v roce jejich pořízení. Celková kumulovaná pořizovací hodnota drobného hmotného a nehmotného majetku v operativní evidenci je následující:

Zůstatek k 31.12.

2015

2014

Drobný hmotný majetek

588

529

Drobný nehmotný majetek (software)

115

78

Celkem

703

607

 

5.3. Finanční majetek

Společnost neměla v běžném ani v minulém účetním období v evidenci žádný krátkodobý ani dlouhodobý finanční majetek, kromě peněžních prostředků.

5.4. Zásoby

Společnost neevidovala v běžném ani v minulém účetním období žádné zásoby.

5.5. Pohledávky a závazky

a) Pohledávky z obchodního styku:

Krátkodobé pohledávky z obchodního styku činí 10 782 tis. Kč (předch. rok – 10 835  tis. Kč), ze kterých 130 tis. Kč (předch. rok - 189 tis. Kč) představují pohledávky 180 dní po lhůtě splatnosti. Opravná položka k pochybným pohledávkám k 31. prosinci 2015 činila 121 tis. Kč (předch. rok - 177 tis. Kč).

b) Pohledávky oceněné reálnou hodnotou:

Společnost nemá žádné pohledávky k obchodování, tudíž neprovedla jejich přecenění na reálnou hodnotu.

c) Dlouhodobé pohledávky:

Dlouhodobé pohledávky ve výši 527 tis. Kč (předch. rok – 540 tis. Kč) představují zejména deposita ve výši 497 tis. Kč (předch. rok – 511 tis. Kč) složená v souladu s nájemní smlouvou. Tato deposita mají splatnost 31.12.2020.

d) Jiné pohledávky:

Jiné krátkodobé pohledávky ve výši 2 tis. Kč (předch. rok – 2 tis. Kč) tvoří pohledávky za zaměstnanci.

e) Závazky z obchodního styku:

Krátkodobé obchodní závazky činí 6 367 tis. Kč (předch. rok – 4 253 tis. Kč), ze kterých 0 tis. Kč (předch. rok – 6 tis. Kč) představují závazky 180 dní po lhůtě splatnosti.

f) Dlouhodobé závazky:

Společnost neměla v běžném ani v minulém účetním období žádné dlouhodobé závazky.

g) Pohledávky / závazky z titulu pojistného na sociální a zdravotní pojištění:

Pohledávka + / závazek -

31. 12. 2015

31. 12. 2014

Sociální zabezpečení

-195

-148

Zdravotní pojištění

-97

-69

Celkem

-292

-217

h) Daňové pohledávky / závazky:

Pohledávka + / závazek -

31. 12. 2015

31. 12. 2014

Silniční daň

0

0

Daň z převodu nemovitostí

0

0

Daň z nemovitostí

0

0

Daň spotřební

0

0

DPH

980

501

Daň z mezd

-117

-77

Daň z příjmů splatná

304

211

Daň darovací

0

0

Celkem

1 167

635

Společnost neměla v běžném ani v minulém účetním období daňové nedoplatky u místně příslušného správce daně.

5.6. Dohadné účty aktivní

Společnost neměla v běžném ani v minulém účetním období dohadné účty aktivní.

5.7. Dohadné účty pasivní

Dohadné účty pasivní ve výši 2 676 tis. Kč (předch. rok – 1 444 tis. Kč) tvoří zejména odhad nevyúčtovaných refundací nárokovaných účastníky kolektivního systému a třetími stranami vyvážejícími svítidla a světelné zdroje z České republiky.

5.8. Ostatní aktiva

Příjmy příštích období ve výši 138 tis. Kč (předch. rok – 171 tis. Kč) zahrnují především úroky z termínovaných vkladů.

5.9. Ostatní pasiva

Výdaje příštích období ve výši 263 tis. Kč (předch. rok – 217 tis. Kč) zahrnují především vyúčtování elektřiny a příspěvků za sběr v roce 2015.

5.10. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci

a) Informace o zaměstnancích a vedoucích pracovnících:

31. 12. 2015

Počet zaměstnanců

Mzdové náklady

Sociální a zdravotní pojištění

Ostatní sociální náklady

Osobní náklady celkem

Zaměstnanci

9

6 237

2 161

510

8 908

Členové řídících orgánů

1

2 078

729

30

2 837

Celkem

10

8 315

2 890

540

11 745

 

31. 12. 2014

Počet zaměstnanců

Mzdové náklady

Sociální a zdravotní pojištění

Ostatní sociální náklady

Osobní náklady celkem

Zaměstnanci

8

4 510

1 605

400

6 515

Členové řídících orgánů

1

1 240

431

48

1 719

Celkem

9

5 750

2 036

448

8 234

b) Odměny a zápůjčky členům statutárních a dozorčích orgánů:

Společnost poskytla v aktuálním roce odměnu členům orgánů společnosti ve výši 1 471 tis. Kč (předch. rok – 24 tis. Kč). Výše odměny je obsažena v tabulce v bodě a).

Společnost v běžném ani v minulém účetním období neposkytla zápůjčky členům statutárních a dozorčích orgánů.

Jednatelům společnosti jsou k dispozici služební vozidla. Členům dozorčí rady se hradí cestovní náklady spojené s účastí na jednáních dozorčí rady a valné hromady, případně dalších důležitých jednáních (letenky, hotely, pronájmy vozidel apod.).

5.11. Opravné položky

Společnost eviduje opravné položky k pohledávkám ve výši 121 tis. Kč (předch. rok – 177 tis. Kč).

5.12. Vlastní kapitál

Přehled o změnách vlastního kapitálu je uveden jako samostatný výkaz účetní závěrky.

Na základě valné hromady konané formou per rollam v průběhu června 2015 byla schválena účetní závěrka roku 2014 a hospodářský výsledek ve výši 0 tis. Kč.

5.13. Rezervy

Společnost eviduje rezervu na budoucí náklady spojené se zpětným odběrem, svozem, recyklací a likvidací svítidel a světelných zařízení a budoucími náklady spojenými s provozováním kolektivního systému ve výši 324 034 tis. Kč (předch. rok - 321 828 tis. Kč).

Společnost vykazuje rezervu na budoucí likvidaci elektrozařízení, která se skládá z části na likvidaci světelných zdrojů a z části na likvidaci svítidel, a jejíž výše je určována kalkulačním modelem.

Pro světelné zdroje je použit podrobný model specifikovaný výše. Kalkulaci výše rezervy pro sortiment svítidel nebylo možno vzhledem k velmi dlouhému životnímu cyklu, sekundárnímu využívání a nejasné legislativě provést spolehlivě s dostatečnou přesností. I přesto je velmi pravděpodobné, že stávající výše rezervy na svítidla nepřevyšuje potenciální budoucí závazky Společnosti na sběr a likvidaci svítidel, která budou uvedena na trh v ČR v následujících obdobích.

Zároveň výši rezervy na recyklaci světelných zdrojů významně ovlivňuje:

  • životnost světelných zdrojů - je určována na základě zkušeností obdobných kolektivních systémů v Evropské unii,
  • odhad podílu kolektivního systému EKOLAMP na likvidaci elektroodpadu v České republice -  jsou použity optimistický a pesimistický scénář vývoje podílu a
  • specifikace nákladů na likvidaci - alternativně je kalkulováno na úrovni pouze přímých nákladů, nebo na úrovni celkových nákladů, které navíc od přímých nákladů zahrnují i režijní náklady nutné pro organizování sběru elektroodpadu a náklady na marketing.

V případech propočtu rezervy na likvidaci světelných zdrojů na úrovni celkových nákladů jsou v optimistickém i pesimistickém scénáři modelu pro výpočet rezervy na likvidaci světelných zdrojů dosahovány hodnoty, které se blíží či přesahují výši stávající zaúčtované rezervy na likvidaci elektrozařízení. Vytvořená rezerva na likvidaci elektrozařízení by měla zároveň krýt i náklady na likvidaci svítidel, které ale nejsou v kalkulaci zahrnuty.

Z výše uvedených předpokladů vyplývá, že aktuální výše rezervy na budoucí likvidaci elektrozařízení (světelných zdrojů a svítidel) nemusí být v budoucnu dostatečná, a proto dochází ke každoročnímu přepočítávání odhadu výše budoucích závazků, která má rezerva pokrýt, a to v návaznosti na vývoj odhadu budoucích nákladů a výnosů.

5.14. Dlouhodobé bankovní úvěry a zápůjčky

Společnost neměla v běžném ani v minulém účetním období žádné dlouhodobé bankovní úvěry a zápůjčky.

5.15. Deriváty

Společnost neměla v běžném ani v minulém účetním období uzavřeny žádné derivátové obchody.

5.16. Přijaté dotace na investiční a provozní účely

Společnost nepřijala v běžném ani v minulém účetním období dotace na investiční a provozní účely.

5.17. Daň z příjmů

a) Splatná daň a doměrky splatné daně za minulá účetní období:

Splatná daň z příjmů za zdaňovací období roku 2015 činí 92 tis. Kč (předch. rok – 137 tis. Kč). V letošním roce společnost netvořila rezervu na daň z příjmů. Společnost neevidovala žádné doměrky splatné daně za minulá účetní období.

b) Odložená:

Společnost v běžném ani v minulém účetním období neúčtovala o odložené dani, pro její účtování neexistuje titul.

5.18. Významné položky výkazu zisku a ztrát

a) Tržby:

Tržby společnosti jsou tvořeny příspěvky na zpětný odběr, recyklaci a likvidaci svítidel a světelných zdrojů. Jednotkový příspěvek na recyklaci platí všichni účastníci stejný a jeho konečná výše je odvozená od počtu kusů osvětlovacích zařízení uvedených v daném období na trh. Výše jednotkového příspěvku činí 2,50 Kč bez DPH za světelný zdroj (předch. rok – 2,50 Kč bez DPH) a 8,40 Kč bez DPH za svítidlo (předch. rok – 8,40 Kč bez DPH).

Tržby společnosti v roce 2015 činily 48 474 tis. Kč (předch. rok – 47 856 tis. Kč) a všechny byly realizovány v tuzemsku.

b) Služby:

Popis

2015

2014

Provoz systému

15 852

16 647

PR a marketing

1 807

2 667

Režijní náklady

12 555

13 392

Celkem

30 214

33 246

c) Ostatní provozní výnosy a ostatní provozní náklady:

2015

2014

Ostatní provozní výnosy

8

16

Ostatní provozní náklady

316

231

Ostatní provozní náklady tvoří zejména pojištění.

d) Finanční výnosy a finanční náklady:

2015

2014

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

0

22

Prodané cenné papíry a podíly

0

-22

Výnosové úroky

577

954

Nákladové úroky

0

0

Kurzové zisky/ztráty

0

-69

Ostatní finanční výnosy/náklady

136

-43

Celkem

441

842

e) Mimořádné výnosy a náklady:

Společnost neevidovala v běžném ani v minulém účetním období žádné mimořádné výnosy ani náklady.

detail