Ekolamp - výroční zpráva

Výroční zpráva 2015

3. Informace o spřízněných osobách

a) Účetní jednotky, v nichž má obchodní korporace rozhodující nebo podstatný vliv:

Společnost neměla v běžném ani v minulém účetním období rozhodující nebo podstatný vliv v žádné účetní jednotce.

b) Pohledávky a závazky z obchodního styku:

V obchodních pohledávkách a závazcích, popsaných dále v bodu 5.5, jsou obsaženy i následující zůstatky účtů týkající se vztahů k podnikům ve skupině.

Obchodní korporace

Pohledávky k 31.12.

Závazky k 31.12.

2015

2014

2015

2014

GE Hungary Kft.

0

0

0

0

OSRAM Česká republika s.r.o.

1 842

2 149

0

0

Philips Česká republika s.r.o.

2 183

2 614

0

0

OSRAM GmbH

0

0

0

0

Philips Lighting Holding B.V 0 0 0 0

Celkem

4 025

4 763

0

0

c) Dlouhodobé závazky:

Společnost neevidovala v běžném ani v minulém účetním období žádné dlouhodobé závazky.

d) Dlouhodobé pohledávky:

Společnost neevidovala v běžném ani v minulém účetním období žádné dlouhodobé pohledávky.

e) Tržby a nákupy:

S ohledem na udržení obchodního tajemství společníků společnosti není možné uvést položkově náklady a výnosy vůči každé spřízněné osobě, neboť by to umožnilo jednoduše spočítat jejich tržní podíly.

Celkové náklady za rok 2015 se spřízněnými osobami činily 145 tis. Kč (předch.rok – 0 tis. Kč) a celkové výnosy 23 717 tis. Kč (předch.rok - 24 297 tis. Kč).

f) Faktický koncern:

Pro rok 2014 ani pro rok 2015 nebyly uzavřeny žádné ovládací smlouvy ani smlouvy o převodu zisku. V rámci výroční zprávy nebude zveřejněna zpráva o vztazích mezi ovládajícími osobami GE Hungary Kft., OSRAM Česká republika s.r.o., Philips Česká republika s.r.o. a ovládanou osobou EKOLAMP s.r.o., z toho důvodu, že žádná ze společností sama ovládanou osobu neovládá. Ovládající osoby nejednají ve shodě.

g) Informace o konsolidačním celku a konsolidované účetní závěrce:

Společnost je účetní jednotkou zahrnutou v konsolidačních celcích OSRAM Česká republika s.r.o., Philips Česká republika s.r.o. a GE Hungary Kft..

detail