Ekolamp - výroční zpráva

Výroční zpráva 2015

2. Zásadní účetní postupy používané obchodní korporací

Přiložená účetní závěrka (nekonsolidovaná) byla připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o účetnictví) a prováděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve znění platném pro rok 2014 a 2013.

a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek:

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je prvotně vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady s jeho pořízením související.

Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 10 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 20 tis. Kč je účtován do nákladů v roce jeho pořízení a je sledován v podrozvahové evidenci.

Společnost eviduje kontejnery na zpětný odběr v rámci dlouhodobého hmotného majetku a to bez ohledu na výši jejich pořizovací ceny za jednotku. Celková investice do kontejnerů je pro Společnost významná a doba jejich životnosti přesahuje jeden rok.

Majetek

Metoda

Doba odpisování

Kontejnery

Lineární

5 let

Motorová vozidla

Lineární

5 let

Samostatné movité věci, soubory

Lineární

2-5 let

Software

Lineární

18-24 měsíců

Zřizovací výdaje

Lineární

5 let

Majetek je odpisován od data zařazení. Společnost uplatňuje roční odpisové sazby, které se liší od sazeb odpočitatelných pro daňové účely. Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku aktualizován na základě očekávané doby životnosti.

Technická zhodnocení na najatém hmotném majetku jsou odpisována lineární metodou po dobu trvání nájemní smlouvy.

Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je jeho zůstatková hodnota snížena na tuto částku prostřednictvím opravné položky.

b) Finanční majetek:

Krátkodobý finanční majetek je vykázán v nominální hodnotě a zahrnuje převážně termínované vklady. Výnosy z tohoto krátkodobého finančního majetku jsou vykázány v rámci výnosových úroků.

Společnost neeviduje žádný dlouhodobý finanční majetek.

c) Zásoby:

Společnost neeviduje žádné zásoby ani nedokončenou výrobu.

d) Stanovení opravných položek:

Společnost tvoří opravné položky netto způsobem, tj. ve prospěch nebo na vrub nákladů se účtuje částka ve výši rozdílu stavu opravných položek na počátku a konci účetního období.

Opravné položky k pohledávkám – společnost stanoví opravné položky k pochybným pohledávkám na základě vlastní analýzy platební schopnosti svých dlužníků.

e) Rezervy, příspěvky na recyklaci, výnosy:

Příspěvky na zpětný odběr, recyklaci a likvidaci svítidel a světelných zdrojů jsou účastníkům systému vyúčtovávány prostřednictvím daňového dokladu vystaveného na základě podaného hlášení jednotlivým výrobcem či dovozcem o množství svítidel a světelných zdrojů uvedených na trh. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění je považován poslední den v období, kdy k vykázání kusů uvedených na trh došlo.

Výše příspěvku je každoročně stanovena vedením Společnosti a ověřována na základě kalkulačního modelu, který pro světelné zdroje vyvinula European Lamp Companies Federation (Evropská federace výrobců světelných zdrojů), který se používá ve většině členských států EU. Model je spravován nezávislou poradenskou společností Ernst & Young (dříve Grant Thornton), se kterou se výsledky konzultují. Pro svítidla používá Společnost upravený model.

Přijaté příspěvky na zpětný odběr, recyklaci a likvidaci svítidel a světelných zdrojů jsou účtovány ve prospěch výnosů Společnosti. Náklady na zpětný odběr, svoz, recyklaci a likvidaci svítidel a světelných zdrojů a režijní náklady spojené s provozováním kolektivního systému jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty v období, ve kterém vznikly. Na konci účetního období Společnost tvoří rezervu ve výši rozdílu mezi vyúčtovanými příspěvky od účastníků systému a náklady běžného období zaúčtovanými ve výkazu zisků a ztráty. Tato rezerva je tvořena na budoucí náklady spojené se zpětným odběrem, svozem, recyklací a likvidací svítidel a světelných zařízení a budoucími náklady spojenými s provozováním kolektivního systému.

Výše rezervy na budoucí likvidaci elektrozařízení je kalkulována pro sortiment světelných zdrojů na základě jejich očekávané životnosti, očekávaného podílu společnosti na sběru světelných zdrojů a předpokládaných nákladů spojených s likvidací a provozováním kolektivního systému.

Kalkulaci výše rezervy pro sortiment svítidel nebylo možno vzhledem k velmi dlouhému životnímu cyklu, sekundárnímu využívání a nejasné legislativě provést spolehlivě s dostatečnou přesností. I přesto je velmi pravděpodobné, že stávající výše rezervy na svítidla nepřevyšuje potenciální budoucí závazky Společnosti na sběr a likvidaci svítidel, která budou uvedena na trh v ČR v následujících obdobích.

Společnost o této rezervě dosud neúčtuje brutto způsobem, ale s ohledem na postupnou tvorbu systému sběru a recyklace používá přírůstkovou metodu tvorby rezervy, neboť objem na trh uvedených svítidel a světelných zdrojů dosud neurčených k recyklaci neustále narůstá.

f) Přepočty cizích měn:

Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány devizovým kursem platným v den transakce. V průběhu roku účtuje Společnost pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách.

Zůstatky peněžních aktiv, pohledávek a závazků vedených v cizích měnách byly přepočteny devizovým kursem zveřejněným Českou národní bankou k rozvahovému dni. Všechny nerealizované kurzové zisky a ztráty z přepočtu peněžních aktiv, pohledávek a závazků jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty.

g) Výzkum a vývoj:

Společnost nevynaložila žádné náklady na výzkum a vývoj.

h) Pronájmy:

Společnost neúčtuje o žádném najatém majetku.

i) Zajišťovací operace:

Společnost nepoužívá žádné zajišťovací operace.

j) Daň z příjmů:

Daň z příjmů za dané období zahrnuje pouze splatnou daň. Vzhledem ke specifickému Způsobu zdanění nevznikají dočasné rozdíly, a Společnost tudíž nevykazuje odloženou daň.

Splatná daň zahrnuje výpočet daně z daňového základu s použitím daňové sazby platné v poslední den účetního období a veškeré doměrky a vratky za minulá období.

V souladu s ustanovením § 19 odst. 1 písm. zo) zákona č. 586/92 Sb. o daních z příjmů ve znění platných předpisů (dále jen ZDP) jsou příjmy z vybíraných příspěvků na zpětný odběr, zpracování a využití elektrozařízení a elektroodpadu osvobozeny od daně z příjmů právnických osob. Příjmy z ostatních provozních výnosů a z finančních výnosů jsou předmětem daně a nejsou od daně z příjmů právnických osob osvobozeny.

V souladu s ustanovením § 23 odst. 3 písm. a) bod 2. a odst. 5 „ZDP” jsou náklady Společnosti rozlišeny na náklady, které:

  • souvisí s příjmy osvobozenými od daně, které nejsou součástí základu daně,
  • souvisí s příjmy, které nejsou osvobozeny od daně a jsou součástí základu daně, nejde-li o náklady jinak daňově neuznatelné; náklady související s příjmy, které jsou předmětem daně a nejsou od daně osvobozeny, byly pro účely stanovení základu daně zohledněny v prokázané výši.

Rezerva na daň z příjmů – tvořena v okamžiku sestavení účetní závěrky před okamžikem podání daňového přiznání na finanční úřad. Výše daňové povinnosti je stanovena podle předpokládané daňové povinnosti k datu sestavení účetní závěrky. Pokud účetní jednotka vykazuje k datu závěrky již zaplacené zálohy na splatnou daň, započítají se tyto zálohy proti rezervě na splatnou daň a rezerva se tudíž vykáže pouze ve výši nedoplatku splatné daně. V případě, že zaplacené zálohy na daň převyšují očekávanou splatnou daň, pak se rezerva na splatnou daň nevykáže a předpokládaný přeplatek z titulu zaplacených záloh na daň (rozdíl mezi zaplacenými zálohami a zaúčtovanou rezervou) se vykáže v aktivech společnosti jako pohledávka.

k) Složky peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů (pro účely cash flow):

Pro účely sestavení přehledu o peněžních tocích jsou peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty definovány tak, že zahrnují peníze v pokladně, peníze na cestě, peníze na bankovních účtech a další finanční aktiva, jejichž ocenění může být spolehlivě určeno, a které mohou být snadno přeměněny v peněžní prostředky.

l) Deriváty:

Společnost neeviduje žádné deriváty.

m) Použití odhadů:

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.

n) Účtování výnosů a nákladů:

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.

o) Klasifikace závazků:

Společnost klasifikuje část dlouhodobých závazků, bankovních úvěrů a finančních výpomocí, jejichž doba splatnosti je kratší než jeden rok vzhledem k datu účetní závěrky, jako krátkodobé.

detail