Ekolamp - výroční zpráva

Výroční zpráva 2014

Sběrná síť

I v roce 2014 úspěšně pokračovalo rozšiřování sběrné sítě. Ta je určena jak pro obsluhu neveřejných tak i veřejných sběrných míst.

V roce 2014 přibylo celkem 368 nových sběrných míst, což znamená 9 % meziroční nárůst. EKOLAMP rovněž za­jišťuje mobilní svoz světelných zdrojů z obcí, na jejichž úze­mí se nenachází sběrný dvůr. Tímto způsobem bylo v roce 2014 obsluhováno 2 129 obcí s celkovým počtem obyvatel téměř 1 700 000. Celkově EKOLAMP pokrývá 85 % obyvatel Čes­ké republiky. Rozmístění sběrných míst si může široká veřejnost snadno zkontrolovat na adrese http://www.ekolamp.cz/cz/mapa-sbernych-mist.

Sběrná síť - počty sběrných míst

Sběrná místa vybavuje EKOLAMP speciálními nádoba­mi určenými pro sběr osvětlovacích zařízení. Jedná se o různé typy kovových kontejnerů a kartonových krabic. V roce 2014 bylo nově uvedeno do oběhu 200 ks kontejnerů na lineární zářivky, 100 ks kontejnerů na kompaktní zářivky a výbojky a 227 ks malých sběrných nádob. Celkem bylo ke konci roku 2014 ve sběrné síti umístěno 5 575 nádob na sběr světel­ných zdrojů, 97 ks klecových kontejnerů na sběr průmyslo­vých svítidel a velké množství kartonových krabic pro sběr elektrozařízení o menším objemu.

Počet MSN - vývoj

Komunikace mezi EKOLAMPem a sběrnými místy je ve velké míře zajišťována pomocí informačního systému, jenž umožňuje objednávání odvozů a dispečink přepravy osvět­lovacích zařízení ze sběrných míst až ke zpracovatelům. Informační systém je kontinuálně rozvíjen podle potřeb jeho uživatelů. EKOLAMP dbá na to, aby svozy byly zajišťová­ny v souladu s dohodnutými termíny a zároveň na to, aby se vhodnou kombinací svozových tras dosáhlo maximální efektivity.

detail