Ekolamp - výroční zpráva

Výroční zpráva 2014

Sběr, přeprava a zpracování

V roce 2014 zajišťovaly přepravu osvětlovacích zařízení ze sběr­ných míst ke zpracovateli společnosti dlouhodobě působí­cí na poli svozu odpadu, resp. elektroodpadu:

Marius Pedersen a.s.
Sita CZ a.s.
van Gansewinkel, a.s.

Na základě výběrového řízení uskutečněného ve druhé polovině roku 2014 obstály sice stejné firmy jako doposud, ale došlo k jinému rozdělení obhospodařovaných regionů a podařilo se dosáhnout dalších úspor v cenách za přepravu vysloužilých osvětlovacích zařízení.

V roce 2014 bylo dosaženo následujících konkrétních čísel při sběru a zpracování osvětlovacích zařízení:

Výsledky sběru

Výsledky zpracování

Světelné zdroje

Světelné zdroje jsou na sběrných místech shromažďová­ny ve speciálních kovových kontejnerech či kartónových krabicích dodaných kolektivním systémem EKOLAMP. Po naplnění jsou kontejnery či krabice odvezeny na tzv. konsolidační místo, kterých bylo 12 ke konci roku 2014, a jsou rovnoměrně rozmístěna po celé České republice. Na konsolidačním mís­tě se kontejnery obvykle doplní světelnými zdroji z krabic, aby byla beze zbytku využita jejich kapacita a docházelo k co nejefektivnější přepravě. Z konsolidačních míst jsou kontejnery ve větším počtu přepravovány ke zpracovate­lům.

Nejvíc sběrných míst je obsluhováno tzv. malou sběrnou nádobou. Ta je určena pro sběr vysloužilých osvětlovacích zařízení z domác­ností. Více než 1 900 instalací se nachází na úřadech, v obcho­dech nebo ve firmách. Kromě sběrové funkce napomáhá firmám a úřadům naplňovat poslaní společenské zodpovědnosti firem a obyvatel vůči životnímu prostředí. Malá sběrná nádoba je vy­bavená speciální kartonovou krabicí, jejíž rozměry umožňují svoz s ostatními druhy nádob. To napomáhá optimalizaci logistických nákladů.

Zpracování světelných zdrojů vyžaduje s ohledem na obsah rtuti použití speciálních technologií. Také v roce 2014 využíval EKOLAMP služeb společnosti RECYKLACE EKOVUK, a.s., která má jako jediná v České republice dosta­tečně kvalitní technologii zaručující dosahování výborných výsledků při recyklaci a následném využívání získaných druhotných surovin. Tato společnost navíc díky svému propojení v rámci holdingu Kovohutě Příbram umí zajistit nadstandardní míru materiálového využití, která dosáhla v roce 2014 u světelných zdrojů 100% (zákonná kvóta k 31. 12. 2014 byla 80 %). To je umožněno zejména použitím zářivkového skla do tavících pecí při výrobě olova.

Svítidla

Svítidla jsou shromažďována a přepravována zejména na paletách nebo volně ložená ve velkých kontejnerech typu „abroll“. Od roku 2008 EKOLAMP na vybraných sběrných místech v ČR využívá klecové kontejnery. Během roku 2014 bylo provozováno celkem 97 ks těchto zařízení. Další rozvoj sítě klecových kontejnerů je podmíněn potřebami trhu.

Ze sběrných míst jsou svítidla převážena na konsolidační místa a z nich pak ve větším množství dopravována ke zpra­cování k těmto smluvním partnerům:

RECYKLACE EKOVUK, a.s. s provozem v Příbrami
MHM EKO s.r.o. s provozem v Zábřehu
EKOPART s.r.o. s provozem ve Vamberku
RAVO Trade, v.o.s. s provozem v Dobelicích
STEELMET, s.r.o. s provozem ve Starém Městě u Uherského Hradiště

Recyklace svítidel je z velké části závislá na ruční demontáži, na druhou stranu se díky materiálovému složení daří i v této komoditě dosahovat velmi vysoké míry materiálového využití ve výši téměř 99% vstupního materiálu.

Materiálové využití

detail