Ekolamp - výroční zpráva

Výroční zpráva 2014

Financování a finanční výsledky

Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty v druhovém členění (v tisících Kč)

Označení Běžné účetní období Minulé účetní období
II. Výkony 47 856
73 978
II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 47 856
73 978

B.

Výkonová spotřeba 34 152
56 137
B.1. Spotřeba materiálu a energie 906 2 402
B.2. Služby 33 246
53 735
+ Přidaná hodnota 13 704
17 841
C. Osobní náklady 8 234
8 899
D. Daně a poplatky 28 19
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2 957
3 476
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 9 0
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 0 0
G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 2 984
5 882
IV. Ostatní provozní výnosy 16
58
H. Ostatní provozní náklady 231
657
* Provozní výsledek hospodaření - 705
- 1 034
X. Výnosové úroky 954 1 464
XI. Ostatní finanční výnosy 6 43
O. Ostatní finanční náklady 118 211
* Finanční výsledek hospodaření 842 1 296
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 137 262
- splatná 137 262
Výsledek hospodaření za účetní období 0 0

Vybrané údaje z rozvahy (v tisících Kč)

Označení AKTIVA 31.12.2014
(Netto)
31.12.2013
(Netto)
AKTIVA CELKEM 328 596
345 451
B. Dlouhodobý majetek 6 838
7 538
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 141 408
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 6 697
7 130
C. Oběžná aktiva 321 587
337 675
C.II. Dlouhodobé pohledávky 540 535
C.III: Krátkodobé pohledávky 11 372
20 540
C.IV. Krátkodobý finanční majetek 309 675
316 600
D.I. Časové rozlišení 171 238

 

Označení PASIVA

31.12.2014
(Netto)

31.12.2013
(Netto)

PASIVA CELKEM 328 596
345 451
A. Vlastní kapitál 200 220

A.I.

Základní kapitál 200 200
A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 0 20
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 0 0
B. Cizí zdroje 328 179
341 150
B.I. Rezervy 321 828
321 600
B.III. Krátkodobé závazky 6 351
19 550
C.I. Časové rozlišení 217 4 081
detail