Ekolamp - výroční zpráva

Výroční zpráva 2014

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty

5.1. Dlouhodobý majetek

a) Dlouhodobý nehmotný majetek:

Pořizovací hodnota

Zřizovací výdaje

Software

Software do 60 TCZK

Audiovizuální díla

Pořízení nehmot. majetku

Celkem

PS 1. 1. 2014

0

1 938

212

478

0

2 628

Přeúčtování

0

0

0

0

0

0

Přírůstky

0

0

0

0

0

0

Úbytky

0

0

0

0

0

0

KS 31. 12. 2014

0

1 938

212

478

0

2 628

 

Oprávky

Zřizovací výdaje

Software

Software do 60 TCZK

Audiovizuální díla

Pořízení nehmot. majetku

Celkem

PS 1. 1. 2014

0

1 722

204

293

0

2 219

Přeúčtování

0

0

0

0

0

0

Odpisy

0

186

8

73

0

267

Oprávky k úbytkům

0

0

0

0

0

0

KS 31. 12. 2014

0

1 908

212

366

0

2 486

 

Opravné položky

Zřizovací výdaje

Software

Software do 60 TCZK

Audiovizuální díla

Pořízení nehmot. majetku

Celkem

PS 1. 1. 2014

0

0

0

0

0

0

Tvorba

0

0

0

0

0

0

Rozpouštění

0

0

0

0

0

0

KS 31. 12. 2014

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

PS netto

0

216

8

184

0

408

KS netto

0

30

0

112

0

142

b) Dlouhodobý hmotný majetek:

Pořizovací hodnota

Stavby

Kontej-
nery

Stroje a přístroje

Stroje a přístroje do 40 TCZK

Dopravní prostředky

Malé sběrné nádoby

Dlouh. zálohy

Celkem

PS 1.1.2014

0

23 141

1 537

1 459

1 985

2 925

0

31 047

Přeúčtování

0

0

0

0

0

0

0

0

Přírůstky

50

2 050

0

164

0

0

0

2 264

Úbytky

0

-468

0

-157

0

0

0

-625

KS 31.12.2014

50

24 724

1 537

1 466

1 985

2 925

0

32 687

 

Oprávky

Stavby

Kontej-
nery

Stroje a přístroje

Stroje a přístroje do 40 TCZK

Dopravní pro-
středky

Malé sběrné nádoby

Dlouh. zálohy

Celkem

PS 1.1.2014

0

19 004

1 350

1 249

562

1 752

0

23 917

Přeúčtování

0

0

0

0

0

0

0

0

Odpisy

6

1 457

145

138

397

547

0

2 690

Oprávky k úbytkům

0

-460

0

-157

0

0

0

-617

KS 31.12.2014

6

20 001

1 495

1 230

959

2 299

0

25 990

 

Opravné položky

Stavby

Kontej-
nery

Stroje a přístroje

Stroje a přístroje do 40 TCZK

Dopravní prostředky

Malé sběrné nádoby

Dlouh. zálohy

Celkem

PS 1.1.2014

0

0

0

0

0

0

0

0

Tvorba

0

0

0

0

0

0

0

0

Rozpuštění

0

0

0

0

0

0

0

0

KS 31.12.2014

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

PS netto

0

4 138

187

209

1 423

1 173

0

7 130

KS netto

44

4 723

42

236

1 026

626

0

6 697

 

c) Finanční pronájmy:

Společnost neměla v běžném ani v minulém účetním období uzavřeny smlouvy o finančním pronájmu.

d) Operativní pronájmy:

Společnost má pronajaty skladové a kancelářské prostory na dobu určitou do 31. prosince 2020 s možností předčasného ukončení k 31.12.2016 a k 31.12.2018. Celkové roční náklady týkající se tohoto pronájmu k 31. prosinci 2014 činily 1 654 tis. Kč (předch. rok - 1 265 tis. Kč).

e) Zatížení majetku zástavním právem nebo věcným břemenem, cizí majetek:

Majetek společnosti nebyl v běžném ani v minulém účetním období zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem.

5.2. Drobný hmotný a nehmotný majetek nevykázaný v rozvaze

V souladu s účetními postupy popsanými v bodě 2(a), účtovala obchodní korporace drobný hmotný a nehmotný majetek do nákladů v roce jejich pořízení. Celková kumulovaná pořizovací hodnota drobného hmotného a nehmotného majetku v operativní evidenci je následující:

 

Zůstatek k 31.12.

2014

2013

Drobný hmotný majetek

529

511

Drobný nehmotný majetek (software)

78

45

Celkem

607

556

 

5.3. Finanční majetek

Společnost neměla v běžném ani v minulém účetním období v evidenci žádný krátkodobý ani dlouhodobý finanční majetek, kromě peněžních prostředků.

5.4. Zásoby

Společnost neevidovala v běžném ani v minulém účetním období žádné zásoby.

5.5. Pohledávky a závazky

a) Pohledávky z obchodního styku:

Krátkodobé pohledávky z obchodního styku činí 10 835 tis. Kč (předch. rok – 17 993 tis. Kč), ze kterých 189 tis. Kč (předch. rok - 146 tis. Kč) představují pohledávky 180 dní po lhůtě splatnosti. Opravná položka k pochybným pohledávkám k 31. prosinci 2014 činila 177 tis. Kč (předch. rok - 142 tis. Kč).

b) Pohledávky oceněné reálnou hodnotou:

Společnost nemá žádné pohledávky k obchodování, tudíž neprovedla jejich přecenění na reálnou hodnotu.

c) Dlouhodobé pohledávky:

Dlouhodobé pohledávky ve výši 540 tis. Kč (předch. rok – 535 tis. Kč) představují zejména deposita ve výši 511 tis. Kč složená v souladu s nájemní smlouvou. Tato deposita mají splatnost 31.12.2020.

d) Jiné pohledávky:

Jiné krátkodobé pohledávky ve výši 2 tis. Kč (předch. rok – 2 557 tis. Kč) tvoří pohledávky za zaměstnanci. V minulém roce bylo účtováno převykázání dosud nenárokovaného DPH ve výši 2 555 tis. Kč, v letošním roce nebylo převykazováno z důvodu nevýznamnosti této položky.

e) Závazky z obchodního styku:

Krátkodobé obchodní závazky činí 4 253 tis. Kč (předch. rok – 17 382 tis. Kč), ze kterých 6 tis. Kč (předch. rok – 54 tis. Kč) představují závazky 180 dní po lhůtě splatnosti.

f) Dlouhodobé závazky:

Společnost neměla v běžném ani v minulém účetním období žádné dlouhodobé závazky.

g) Pohledávky / závazky z titulu pojistného na sociální a zdravotní pojištění:

Pohledávka + / závazek -

31. 12. 2014

31. 12. 2013

Sociální zabezpečení

-148

-178

Zdravotní pojištění

-69

-77

Celkem

-217

-255

h) Daňové pohledávky / závazky:

Pohledávka + / závazek -

31. 12. 2014

31. 12. 2013

Silniční daň

0

-6

Daň z převodu nemovitostí

0

0

Daň z nemovitostí

0

0

Daň spotřební

0

0

DPH

501

-136

Daň z mezd

-77

-113

Daň z příjmů splatná

211

132*

Daň darovací

0

0

Celkem

635

-123

* Na řádku 054 Rozvahy: Stát – daňové pohledávky je k 31.12.2013 výše záloh na daň z příjmu právnických osob ponížena o Rezervu na daň z příjmu v plné výši, zaplacené zálohy k 31.12.2013 činí 395 tis. Kč. V roce 2014 společnost neúčtuje o Rezervě na daň z příjmu.

Společnost neměla v běžném ani v minulém účetním období daňové nedoplatky u místně příslušného správce daně.

5.6. Dohadné účty aktivní

Společnost neměla v běžném ani v minulém účetním období dohadné účty aktivní.

5.7. Dohadné účty pasivní

Dohadné účty pasivní ve výši 1 444 tis. Kč (předch. rok – 1 151 tis. Kč) tvoří zejména odhad nevyúčtovaných refundací nárokovaných účastníky kolektivního systému a třetími stranami vyvážejícími svítidla a světelné zdroje z České republiky.

5.8. Ostatní aktiva

Příjmy příštích období ve výši 171 tis. Kč (předch. rok – 238 tis. Kč) zahrnují především úroky z termínovaného vkladu a dále konsolidační hlášení za rok 2014 a zúčtované refundace.

5.9. Ostatní pasiva

Výdaje příštích období ve výši 217 tis. Kč (předch. rok – 4 081 tis. Kč) zahrnují především vyúčtování poradenských služeb za rok 2014, vyúčtování elektřiny a příspěvků za sběr v roce 2014.

5.10. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci

a) Informace o zaměstnancích a vedoucích pracovnících:

31. 12. 2014

Počet zaměstnanců

Mzdové náklady

Sociální a zdravotní pojištění

Ostatní sociální náklady

Osobní náklady celkem

Zaměstnanci

8

4 510

1 605

400

6 515

Členové řídících orgánů

1

1 240

431

48

1 719

Celkem

9

5 750

2 036

448

8 234

 

31. 12. 2013

Počet zaměstnanců

Mzdové náklady

Sociální a zdravotní pojištění

Ostatní sociální náklady

Osobní náklady celkem

Zaměstnanci

8

5 164

1 800

391

7 355

Členové řídících orgánů

1

1 147

352

45

1 544

Celkem

9

6 311

2 152

436

8 899

b) Odměny a zápůjčky členům statutárních a dozorčích orgánů:

Společnost poskytla v aktuálním roce odměnu členům orgánů společnosti ve výši 24 tis. Kč (předch. rok – 24 tis. Kč).

Společnost v běžném ani v minulém účetním období neposkytla zápůjčky členům statutárních a dozorčích orgánů.

Jednatelům společnosti jsou k dispozici služební vozidla. Členům dozorčí rady se hradí cestovní náklady spojené s účastí na jednáních dozorčí rady a valné hromady, případně dalších důležitých jednáních (letenky, hotely, pronájmy vozidel apod.).

5.11. Opravné položky

Společnost eviduje opravné položky k pohledávkám ve výši 177 tis. Kč (předch. rok – 142 tis. Kč).

5.12. Vlastní kapitál

Přehled o změnách vlastního kapitálu je uveden jako samostatný výkaz účetní závěrky.

Na základě valné hromady konané dne 9. června 2014 byla schválena účetní závěrka roku 2013 a hospodářský výsledek ve výši 0 tis. Kč.

Dne 10. března 2014 rozhodla valná hromada společnosti o následujících skutečnostech:

  • schválení mezitímní účetní závěrky společnosti za období od 1. ledna 2013 do 30. září 2013,
  • zrušení rezervního fondu a jeho převedení do rezerv pro plnění elektroodpadových povinností,
  • rozdělení uvolněného obchodního podílu po společnosti NARVA B.E.L./ČR s.r.o. na 3 samostatné podíly, které byly odkoupeny mateřskými společnostmi stávajících společníků, resp. v jednom případě stávajícím společníkem společnosti, viz bod 1,
  • schválení nového znění společenské smlouvy, které reflektuje změny zákonných norem (Občanský zákoník, Zákon o obchodních korporacích) a změny v rozdělení obchodních podílů.

5.13. Rezervy

Společnost eviduje rezervu na budoucí náklady spojené se zpětným odběrem, svozem, recyklací a likvidací svítidel a světelných zařízení a budoucími náklady spojenými s provozováním kolektivního systému ve výši 321 828 tis. Kč (předchozí období 321 600 tis.  Kč).

Společnost vykazuje rezervu na budoucí likvidaci elektrozařízení, která se skládá z části na likvidaci světelných zdrojů a z části na likvidaci svítidel, a jejíž výše je určována kalkulačním modelem.

Pro světelné zdroje je použit podrobný model specifikovaný výše. Kalkulaci výše rezervy pro sortiment svítidel nebylo možno vzhledem k velmi dlouhému životnímu cyklu, sekundárnímu využívání a nejasné legislativě provést spolehlivě s dostatečnou přesností. I přesto je velmi pravděpodobné, že stávající výše rezervy na svítidla nepřevyšuje potenciální budoucí závazky Společnosti na sběr a likvidaci svítidel, která budou uvedena na trh v ČR v následujících obdobích.

Zároveň výši rezervy na recyklaci světelných zdrojů významně ovlivňuje:

  • životnost světelných zdrojů - je určována na základě zkušeností obdobných kolektivních systémů v Evropské unii,
  • odhad podílu kolektivního systému EKOLAMP na likvidaci elektroodpadu v České republice -  jsou použity optimistický a pesimistický scénář vývoje podílu a
  • specifikace nákladů na likvidaci - alternativně je kalkulováno na úrovni pouze přímých nákladů, nebo na úrovni celkových nákladů, které navíc od přímých nákladů zahrnují i režijní náklady nutné pro organizování sběru elektroodpadu a náklady na marketing.

V případech propočtu rezervy na likvidaci světelných zdrojů na úrovni celkových nákladů jsou v optimistickém i pesimistickém scénáři modelu pro výpočet rezervy na likvidaci světelných zdrojů dosahovány hodnoty, které se blíží či přesahují výši stávající zaúčtované rezervy na likvidaci elektrozařízení. Vytvořená rezerva na likvidaci elektrozařízení by měla zároveň krýt i náklady na likvidaci svítidel, které ale nejsou v kalkulaci zahrnuty.

Z výše uvedených předpokladů vyplývá, že aktuální výše rezervy na budoucí likvidaci elektrozařízení (světelných zdrojů a svítidel) nemusí být v budoucnu dostatečná, a proto dochází ke každoročnímu přepočítávání odhadu výše budoucích závazků, která má rezerva pokrýt, a to v návaznosti na vývoj odhadu budoucích nákladů a výnosů.

5.14. Dlouhodobé bankovní úvěry a zápůjčky

Společnost neměla v běžném ani v minulém účetním období žádné dlouhodobé bankovní úvěry a zápůjčky.

5.15. Deriváty

Společnost neměla v běžném ani v minulém účetním období uzavřeny žádné derivátové obchody.

5.16. Přijaté dotace na investiční a provozní účely

Společnost nepřijala v běžném ani v minulém účetním období dotace na investiční a provozní účely.

5.17. Daň z příjmů

a) Splatná daň a doměrky splatné daně za minulá účetní období:

Splatná daň z příjmů za zdaňovací období roku 2014 činí 137 tis. Kč (předch. rok – 262 tis. Kč). V letošním roce společnost netvořila rezervu na daň z příjmů.

b) Odložená:

Společnost v běžném ani v minulém účetním období neúčtovala o odložené dani.

5.18. Významné položky výkazu zisku a ztrát

a) Tržby:

Tržby společnosti jsou tvořeny příspěvky na zpětný odběr, recyklaci a likvidaci svítidel a světelných zdrojů. Jednotkový příspěvek na recyklaci platí všichni účastníci stejný a jeho konečná výše je odvozená od počtu kusů osvětlovacích zařízení uvedených v daném období na trh. Výše jednotkového příspěvku činí 2,50 Kč bez DPH za světelný zdroj (předch. rok – 5,21 Kč bez DPH) a 8,40 Kč bez DPH za svítidlo (předch. rok – 8,40 Kč bez DPH).

Tržby společnosti v roce 2014 činily 47 856 tis. Kč (předch. rok – 73 978 tis. Kč) a všechny byly realizovány v tuzemsku.

b) Služby:

Popis

2014

2013

Provoz systému

16 647

21 689

PR a marketing

2 667

13 167

Režijní náklady

13 932

18 879

Celkem

33 246

53 735

c) Ostatní provozní výnosy a ostatní provozní náklady:

2014

2013

Ostatní provozní výnosy

16

58

Ostatní provozní náklady

231

657

Ostatní provozní náklady tvoří zejména pojištění.

d) Finanční výnosy a finanční náklady:

2014

2013

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

22

0

Prodané cenné papíry a podíly

-22

0

Výnosové úroky

954

1 464

Nákladové úroky

0

0

Kurzové zisky/ztráty

-69

-117

Ostatní finanční výnosy/náklady

-43

-51

Celkem

842

1 296

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů ve výši 22 tis. Kč a náklady na prodané cenné papíry a podíly ve výši 22 tis. Kč představují vypořádání uvolněného obchodního podílu po společnosti NARVA B.E.L./ČR s.r.o., jak bylo popsáno na straně 2 v odstavci Změny a dodatky v obchodním rejstříku za účetní období.

e) Mimořádné výnosy a náklady:

Společnost neevidovala v běžném ani v minulém účetním období žádné mimořádné výnosy ani náklady.

detail