Ekolamp - výroční zpráva

Výroční zpráva 2014

3. Informace o spřízněných osobách

a) Účetní jednotky, v nichž má obchodní korporace rozhodující nebo podstatný vliv:

Společnost neměla v běžném ani v minulém účetním období rozhodující nebo podstatný vliv v žádné účetní jednotce.

b) Pohledávky a závazky z obchodního styku:

V obchodních pohledávkách a závazcích, popsaných dále v bodu 5.5, jsou obsaženy i následující zůstatky účtů týkající se vztahů k podnikům ve skupině.

Obchodní korporace

Pohledávky k 31.12.

Závazky k 31.12.

2014

2013

2014

2013

GE Hungary Kft.

0

0

0

0

OSRAM Česká republika s.r.o.

2 149

4 514

0

0

Philips Česká republika s.r.o.

2 614

5 790

0

0

NBB Bohemia s.r.o.*

0

0

0

23

Celkem

4 763

10 304

0

23

* Společnost NBB Bohemia s.r.o. není sice společníkem ovládané osoby, ale je vlastněna společností NARVA B.E.L./ČR, která byla společníkem společnosti EKOLAMP s.r.o. do 30.9.2013 a zabývá se stejným předmětem činnosti jako ostatní společníci. Z tohoto důvodu jsou zde ještě vykázány vztahy i k 31.12.2013.

c) Dlouhodobé závazky:

Společnost neevidovala v běžném ani v minulém účetním období žádné dlouhodobé závazky.

d) Dlouhodobé pohledávky:

Společnost neevidovala v běžném ani v minulém účetním období žádné dlouhodobé pohledávky.

e) Tržby a nákupy:

S ohledem na udržení obchodního tajemství společníků společnosti není možné uvést položkově náklady a výnosy vůči každé spřízněné osobě, neboť by to umožnilo jednoduše spočítat jejich tržní podíly.

Celkové náklady za rok 2014 se spřízněnými osobami činily 0 tis. Kč (předch.rok - 23 tis. Kč) a celkové výnosy 24 297 tis. Kč (předch.rok - 47 382 tis. Kč).

f) Faktický koncern:

Pro rok 2014 nebyly uzavřeny žádné ovládací smlouvy ani smlouvy o převodu zisku. V rámci výroční zprávy bude zveřejněna zpráva o vztazích mezi ovládajícími osobami GE Hungary Kft., OSRAM Česká republika s.r.o., Philips Česká republika s.r.o. a ovládanou osobou EKOLAMP s.r.o.

g) Informace o konsolidačním celku a konsolidované účetní závěrce:

Obchodní korporace je účetní jednotkou zahrnutou v konsolidačních celcích OSRAM Česká republika s.r.o., Philips Česká republika s.r.o. a GE Hungary Kft..

Vzhledem k tomu, že nebyla splněna kritéria stanovená zákonem o účetnictví, není obchodní korporace EKOLAMP s.r.o. povinná sestavovat konsolidovanou účetní závěrku na české úrovni.

detail