Soutěž "Kam s ní?" - úplná pravidla

1. Pravidla a podmínky soutěže „Kam s ní?“
2. Ochrana osobních údajů


1. Pravidla a podmínky soutěže „Kam s ní?“ (dále jako „pravidla“)

Pořadatel:

Pořadatelem soutěže je společnost EKOLAMP s.r.o., se sídlem nám. I.P.Pavlova 1789/5, 12000 Praha 2, Česká republika, IČO: 27248801, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 107526 (dále jako „pořadatel“).

Pořadatel pořádá na území České republiky v termínu od 3. 4. 2017 do 14. 5. 2017, níže popsanou spotřebitelskou soutěž ve smyslu § 2 odst. 1, písm. v) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „soutěž“).

Soutěžící:

Soutěže se mohou zúčastnit uživatelé mobilní aplikace „Kam s ní?“ (dále jako „soutěžící“) – tuto mobilní aplikaci je možné zdarma stáhnout do mobilních zařízení s operačním systémem Android a iOS – více: http://www.ekolamp.cz/cz/spotrebitele-verejnost/kam-s-ni. Soutěž je přístupná pouze z této mobilní aplikace. Soutěžícím může být každá fyzická osoba, která dovršila v den začátku konání akce alespoň 15 let.

Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a rodinní příslušníci pořadatele, ani jejich osoby blízké ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „občanský zákoník“). V případě, že se výhercem stane osoba, která nesplňuje podmínky soutěže, výhra nebude předána.

Ze soutěže budou vyloučeni soutěžící, kteří se v rámci účasti v této soutěži dopustí porušení dobrých mravů ve smyslu občanského zákoníku či jinak poruší platné zákony ČR (např. použitím vulgárních výrazů a motivů, nadávek, sexuálních, erotických, rasistických, politických, xenofobních či šovinistických narážek a motivů) nebo bez ohledu na účast v soutěži poškodí dobré jméno pořadatele.

Průběh soutěže:

Soutěžící postupuje do hodnocení sloganu porotou, pokud splní zároveň všechny níže uvedené podmínky:

  • vybere prostřednictvím mobilní aplikace správnou odpověď na soutěžní otázku;
  • navrhne slogan, který by měl nabádat ke zpětnému odběru vysloužilých úsporných zářivek, přičemž jeden soutěžící může navrhnout pouze jeden slogan;
  • vyplní svoji e-mailovou adresu;
  • potvrdí souhlas s pravidly soutěže;
  • potvrdí, že bere na vědomí informaci o zpracování osobních údajů; a
  • odešle vyplněný soutěžní formulář nejpozději dne 14. 5. 2017.

Porota složená ze zaměstnanců pořadatele a dalších pořadatelem stanovených osob vybere ze všech navržených sloganů tři nejlepší z hlediska originality, správnosti a marketingové využitelnosti sloganu. Soutěžící, kteří navrhli 3 nejlepší slogany, získají výhru.

Výhry v soutěži:

V rámci soutěže budou uděleny celkem tři věcné výhry v hodnotě do 5000 Kč včetně DPH (do hodnoty výhry se nezapočítává cena za dodání/dopravu vybrané výhry).

O získání výhry bude soutěžící informován prostřednictvím e-mailu nejpozději do 31. 5. 2017. Následně se soutěžící s pořadatelem dohodne na výběru konkrétní výhry a na způsobu jejího předání.

Výherce si sám zvolí výhru v dané hodnotě z oblasti elektroniky či vybavení pro sport a volný čas prostřednictvím jakéhokoliv e-shopu působícího na území České republiky. Volbu výhry výherce provede zasláním hypertextového odkazu na vybraný výrobek na stránkách zvoleného e-shopu pořadateli. Za předpokladu, že takto zvolená výhra splňuje podmínky dle těchto pravidel soutěže, pořadatel zvolenou výhru objedná.

Výherce není povinen si výhru zvolit, převzít ani vyčerpat celou hodnotu výhry. V případě nezvolení či nepřevzetí výhry nebo nevyčerpání její celé hodnoty, nebude výhra nebo její zbylá část pořadatelem předána výherci.

Ostatní ustanovení:

Soutěžící souhlasí, že slogan, s jehož návrhem se účastní soutěže, může pořadatel dále využívat pro propagační a osvětové účely.

Soutěžící udělil pořadateli okamžikem odeslání vyplněného formuláře nebo jeho dílčích částí, oprávnění slogan užít, a to ve formě nevýhradního oprávnění (licence), na celou dobu trvání ochrany majetkových práv ke sloganu, bez omezení územního či množstevního rozsahu, pro veškeré známé způsoby užití sloganu s tím, že pořadatel je oprávněn převést oprávnění vyplývající z této licence na třetí osoby (tj. sublicenci) nebo licenci postoupit.

Pořadatel není povinen výše uvedenou nevýhradní licenci poskytnutou soutěžícím využít. Soutěžící bere na vědomí, že odměna za veškerá oprávnění poskytnutá soutěžícím pořadateli ve vztahu k užívání sloganu, je již zahrnuta ve výhře dle těchto pravidel. Soutěžící souhlasí s tím, že slogan, se kterým se účastní soutěže, může pořadatel dále upravovat a měnit.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit z důvodů nezávislých na vůli pořadatele či v případě změny právních předpisů ve vztahu k soutěži. Taková změna bude soutěžícím včas oznámena prostřednictvím e-mailu, který uvedli v mobilní aplikaci, a bude jim umožněno svou účast v soutěži zrušit.

Účastí v soutěži bere soutěžící na vědomí pravidla a podmínky soutěže, které se zavazuje dodržovat.

 

2. Ochrana osobních údajů

Odesláním soutěžního formuláře v mobilní aplikaci bere soutěžící na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů za účelem plnění práv a povinností souvisejících se soutěží v rozsahu e-mailová adresa, a v případě výhry i jméno, příjmení a adresa pro zaslání výhry, pořadatelem jako správcem, a společností SIMOPT, s.r.o., se sídlem Klokotská 121/16, 390 01 Tábor, IČO: 15890155, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 8136, jakožto zpracovatelem.

Pořadatel jako správce zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZOOÚ“), a to automatizovaně prostřednictvím elektronického systému, případně též manuálně. Osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze osobám uvedeným v této informaci o zpracování osobních údajů. Osobní údaje budou archivovány v elektronických souborech, ve kterých budou zpracovány pro uvedené účely. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle § 12 a 21 ZOOÚ, tj. zejména má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu údajů a jejich likvidaci. Poskytnutí údajů je povinné pro účely plnění práv a povinností souvisejících se soutěží. Bez poskytnutí osobních údajů nemůže pořadatel plnění uvedená v těchto pravidlech soutěžícímu poskytnout. Soutěžící prohlašuje, že všechny údaje nahlásil pravdivě. Osobní údaje poskytuje soutěžící bezplatně. V případě pochybností se může soutěžící obrátit na pořadatele nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud to soutěžící neodmítne, mohou být poskytnuté elektronické kontakty zároveň zpracovány za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se výrobků a služeb pořadatele prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu 3 let po skončení soutěže nebo do odmítnutí zasílání takových obchodních sdělení soutěžícím. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné pro účely zasílání obchodních sdělení.

V Praze dne 3.4.2017

Zavřít
detail